Circular Design for Business -verkkokurssi

Design Forum Finland on aloittanut hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa luovien alojen, erityisesti muotoilualan yritysten osaamista ja roolia kestävässä muotoilussa ja kiertotaloudessa. Hankkeen kautta kasvatetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä erityisesti aineettoman arvonluonnin alueella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).

Kestävän muotoilun käytön myötä yritykset voivat löytää myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla profiloidaan Suomea kestävän muotoilun ja kiertotalouden edelläkävijämaana. Hankkeessa rakennetaan kiertotalousperusteisen muotoiluosaamisen (circular design) kasvattamiseksi verkkokurssi.

Kurssi on avoimesti ja joustavasti kaikille suoritettavissa. Sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat muotoilun ja luovien alojen ammattilaiset, mutta se soveltuu hyvin kaikille tuotteiden ja palvelujen kehittämisen parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Kurssin yhteistyökumppaneiksi valikoituivat kilpailutusten kautta MPS Prewise Oy ja Ethica Oy. MPS Prewise vastaa kurssin teknisestä ja pedagogisesta toteutuksesta ja Ethica asiantuntijasisällön tuottamisesta.

Verkkokurssin tavoitteet

Tavoitteena on, että kohderyhmän asiantuntija kurssin suoritettuaan:​

 • osaa Circular Designin keskeiset periaatteet ja käsitteet
 • ymmärtää, miten omaa työskentelyä voi kehittää ja miten oma työ saattaa muuttua kiertotalouden myötä
 • osaa soveltaa työhönsä kiertotalouden periaatteita
 • osaa analysoida oman organisaation ja kilpailijoiden tuotteita ja palveluita kiertotalouden näkökulmasta
 • osaa arvioida kiertotalousratkaisuja systeemisestä näkökulmasta
 • osaa luoda kiertotalouden mukaisia pilotteja tai protoja


Verkkokurssin rakenne

Kurssi on jaettu perustason ja syventävän tason suorituksiin.​ Perustasolla asiantuntija oppii kiertotalousperusteisen muotoilun periaatteet sekä tutustuu yrityscase-esimerkkeihin Suomesta ja maailmalta. Perustason suorittaminen kestää n. 10 h.​ Syventävällä tasolla asiantuntija saa työkaluja siihen, miten soveltaa perustasolla oppimaansa tietoa työssään. ​Kumpikin taso sisältää runsaasti monipuolisia aktivointeja, jotka tekevät opiskelusta mielekästä ja auttavat tiedon sisäistämisessä.

Kurssia rakennetaan helmi–syyskuussa 2024 ja tavoitteena on julkaista kurssi syyskuun 2024 lopulla.

Sisältöteemat

 • uusi businesslogiikka ja kiertotalouden liiketoimintamallit​
 • suunnittelun rooli globaaleissa haasteissa
 • keskeiset tuote- ja palvelukehittämiseen vaikuttavat regulaatiohankkeet EU:ssa​
 • kiertotalouden ekosysteemit sekä suunnittelijan rooli kiertotaloudessa​
 • materiaali- ja kemikaaliratkaisut kiertotaloudessa​
 • kiertotalousperusteiset tuote- ja palvelustrategiat​
 • kiertotalouden tuoma muutos estetiikkaan​
 • vaikutusten arviointi ja integrointi liiketoimintaan
 • kiertotalouden mukaisen portfolion ja brändin kehittäminenKiertotalousperusteisen muotoilun osaamistaso

Design Forum Finland teetti tutkimuksen luovien alojen osaamisen tasosta kiertotalousperusteisessa muotoilussa eli circular designissa. Se osoitti, että vaikka kiinnostus kestävämpään suunnitteluun ja kiertotalouteen on suurta, osaamisen taso on vielä matala.

Marika Lehti

Palvelumuotoilija, projektikoordinaattori

050 566 4698