Circular design – kiertotalouteen muotoilun avulla

Kiertotalousperusteisella muotoilulla, circular designilla, yritysten on mahdollista turvata kilpailukykynsä ja luoda kestävää tulevaisuutta maapallon kantokyvyn rajoissa.

Faktaa kiertotaloudesta

Tavoite

2035

Suomen kiertotaloustavoitteena on vähentää neitsytraaka-aineiden käyttöä ja kaksinkertaistaa materiaalien kiertotalousaste 2035 mennessä. Lähde: Ympäristöministeriö, 2021

Suunnitteluvaihe

80 %

Suunnitteluvaiheessa päätetään jopa 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista. Lähde: EU Komissio -tiedote, 2022

Budjetti

40 %

Valmistava teollisuus käyttää noin 40 % budjetistaan materiaaleihin. Lähde: EU Circular Economy Action Plan 2020

Päästöt

70 %

70 % globaaleista CO2-päästöistä syntyy materiaalien hankinnasta ja prosessoinnista sekä tuotteiden valmistuksesta ja käytöstä. Lähde: Circular Economy: Circularity Gap Report, 2022

Muotoiluratkaisut ohjaavat elämäämme

“Meillä ei ole jäteongelmaa vaan suunnitteluongelma” – näin totesivat Cradle to Cradle -viitekehyksen kehittäjät William MacDonough ja Michael Braungart. Tähän kiteytyy kiertotalouden ydin ja suurin potentiaali: tarvitaan nykyistä parempaa muotoilua sekä systeemi- että tuotetasolla. 

Muotoiluratkaisut läpäisevät ja ohjaavat elämäämme päivittäin. Kaikki vaatteista kulkuneuvoihin, pakkauksiin, pesuaineisiin, ruokaan, huonekaluihin, kertakäyttövaippoihin ja erilaisiin palveluihin on muotoilun tulosta. Niin ikään systeemitason ratkaisuissa – kuten yritysten toimitusketjuissa ja liiketoimintamalleissa, kaupunkien infrastruktuurissa, eri sektoreilla teollisuudesta muotiin, rakentamiseen, elektroniikkaan ja maatalouteen – hyödynnetään muotoilua. 

Mitä tarkoitetaan kiertotaloudella?

Nykyinen taloutemme on perustunut pitkälti lineaaritalouteen, jossa luonnonvaroista valmistetaan tuotteita, jotka hylätään jätteiksi käytön jälkeen. Luonnonvarojen kulutus ja päästöjen tuottaminen ampaisivat ennennäkemättömään nousuun teollistumisen aikana.  

Lineaarinen ota–käytä–heitä pois -toimintamalli on heikentänyt maapallon ekologista kantokykyä, ja monimuotoisuutta sekä kiihdyttänyt ilmaston lämpenemistä. Maapallon resursseilla on kuitenkin rajat.  

Kiertotalous tarjoaa vaihtoehdon, jonka avulla voimme rakentaa yhden maapallon rajoihin mahtuvaa kestävää tulevaisuutta. Muotoilu eri muodoissaan on keskeisessä roolissa kiertotalouteen perustuvan talouden rakentamisessa. 

Opasvideoita kiertotalouteen

Tutustu myös samoja aiheita käsitteleviin oppaisiin tietopankissamme.

Circular design

Kiertotalousperusteinen muotoilu

Circular design

Asiakaskokemus kiertotaloudessa

Circular design

Tuote palveluna -liiketoimintamalli


Mitä kiertotalous tarkoittaa yrityksille?

Kiertotalous tulee jatkossa olemaan ainoa talous- ja toimintamalli, jota edistetään EU-tasolla Vihreä kaksoissiirtymä -nimikkeen alla. Yrityksille tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia markkinaympäristöön, kun toiminnat on suunniteltava uudelleen kiertotalouden periaatteilla. 

  • tuote- ja palvelutarjoama
  • tuotanto 
  • ansaintalogiikka 
  • asiakassuhde  
  • asiakaskokemus 

EU:n Kestävä Tuotepolitiikka -aloite esittää, että kaikkien EU:n alueella myytävien tuotteiden tulee jatkossa olla korjattavia ja kierrätettäviä, varaosia tulee olla saatavilla ja haitalliset kemikaalit tulee minimoida. EU-taksonomian luokittelu, jossa rahan hinta sidotaan kestävyyskriteereihin, on jo voimassa.  

Lisäksi EU:n toimeenpanolistalla on esimerkiksi digitaalinen tuotepassi, joka kerää tietoa tuotteiden vastuullisuudesta, raaka-aineista ja tuoteturvallisuudesta.  

Samaan aikaan asiakkaat etsivät tapoja vähentää kulutuksen ympäristöjalanjälkeään. Kaikki tämä tarkoittaa yrityksille valtavaa potentiaalia uudenlaiseen arvonluontiin.

Sivun kuvat: Solar Foods, Fiksuruoka.fi & Solar Foods, Solein
  

Circular design, kiertotalousperusteinen muotoilu, auttaa yrityksiä luomaan kestävää tulevaisuutta.

Jos haluaa yrityksensä menestyvän myös jatkossa, ainoa tie on ottaa kiertotalouden työkalupakki haltuun jo nyt.

Kiertotalousperusteisella muotoilulla, circular designilla, yritysten on mahdollista turvata kilpailukykynsä ja luoda kestävää tulevaisuutta yhden planeetan rajoissa.

Kiertotalouden periaatteet muotoilun perustaksi

Tämä pätee yksittäisen tuotteen, tuotannon, toimitusketjun tai vaikka kaupunginosan muotoiluun. Luonnossa jätettä ei ole, vaan kaikki materiaali on raaka-ainetta ja loputonta kiertokulkua. Jätteen ja päästöjen tuottaminen voidaan siis nähdä lineaaritalouden muotoiluvirheenä. 

Muotoilun lähtökohtana ovat tuotteen useat elinkaaret (vrt. luonnon kiertokulku) yhden elinkaaren sijaan. Samoin tuotemuotoiluratkaisuilla – materiaalit, kemikaalit ja tuoteominaisuudet – tavoitellaan lopputulosta, jossa tuotteiden ja materiaalien periaatteessa loputon, turvallinen ja terveellinen kierto toteutuu ilman ympäristökuorman lisäämistä.

Muotoilussa fokus laajenee yksittäisestä tuotteesta liiketoimintaekosysteemiin. Tarvitaan parempaa ymmärrystä luonnon prosesseista ja niiden tukemisesta muotoilulla. Kaikki yritykset ovat riippuvaisia luonnon elinvoimaisuudesta ja mahdollisuuksista.  Vesi ja pölyttäjät ovat esimerkkejä luonnon tarjoamista mahdollisuuksista: puuvillaa ei voi viljellä ilman vettä, ja puuvillakasvi voi lisääntyä ja tuottaa uutta satoa ainoastaan pölyttämisen avulla.  

Durat, kuva: Christian Jakowleff

Tavoitteena irtikytkentä

Irtikytkentä tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen tuotanto kasvaa, mutta kiertotalouden toimintamalleilla päästöjen, neitsytraaka-aineiden ja luonnonresurssien käytön määrä silti vähenee. Yksinkertaistettuna: vähemmällä saadaan aikaan merkittävästi enemmän ja fiksummin.

Miksi muotoiluajattelu kannattaa tuoda osaksi liiketoiminnan kehittämistä?

Muotoiluajattelulla voidaan paitsi hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita ”lintuperspektiivistä”, myös tarkentaa pienimpiin yksityiskohtiin. Kaikki eri näkökulmat tarvitaan, jotta yritykset voivat rakentaa ratkaisuillaan elinvoimaista tulevaisuutta. Emme tarvitse enempää lineaariajatteluun perustuvia, vain hieman vähemmän huonoja ratkaisuja. 

Juuri nyt, uusien markkinoiden yhä muotoutuessa, tämä on erinomainen mahdollisuus luoda voittava, tulevaisuuden kestävä liiketoimintamalli.  

Muotoiluajattelun avulla voimme rakentaa kiertotalouden mukaisista tuote- ja palvelukonsepteista houkuttelevia, käyttäjälle merkityksellisiä ja vaikuttavia elämyksiä. Merkityksellisiä elämyksiä on helppo suositella muille käyttäjille, jotka etsivät itselleen uusia kestävämpiä tapoja kuluttaa. Muotoiluajattelu on poikkeuksellisen hedelmällistä juuri sen vuoksi, että idean toivottavuus ja haluttavuus on kehittämisen alkupiste. 

Kuva: Durat-showroom, kuva: Paavo Lehtonen

Näin pääset alkuun kohti kiertotaloutta

Kiertotalous kuuluu yritysjohdolle. Kiertotalouden muutospolulla turvataan yrityksen kilpailukyky. Siksi muutospolku kuuluu johtoryhmän agendalle. Voit lähteä liikkeelle seuraavasti: 

Pitäkää johtoryhmän iltakoulu ja varmistakaa, että jaatte yhteisen näkemyksen kiertotaloudesta kestävän kasvun mahdollistajana.

 

  • Strategia, yrityskulttuuri ja liiketoimintamalli: Mitkä ovat nykyisen strategian tavoitteet? Miten strategia ja nykyinen liiketoimintamalli ottavat huomioon ilmastonmuutoksen hillinnän, siihen sopeutumisen ja luontokadon hidastamisen? Yrityksen strategiaa kannattaa peilata Suomen kiertotaloustavoitteisiin. Mahdollistaako nykyinen yrityskulttuuri muutosmatkan kohti kiertotaloutta? Entä onnistuuko nykyinen liiketoimintamalli edistämään irtikytkentää?
  • Toiminnot: Miltä koko yrityksen arvoketju näyttää raaka-aineiden hankinnasta loppukäyttäjään? Onko toiminnot muotoiltu ota-käytä-heitä pois -mallin mukaisesti vai pyrittekö jo kumppaniverkoston avulla pitämään tuotteet ja materiaalit kierrossa?

  • TKI-työ ja muotoilu: Mitkä ovat nykyisen päätöksenteon perusteet? Hyvä happotesti on kääntää kiertotalouden kolme pääperiaatetta kysymysten muotoon ja peilata niitä nykyiseen TKI-työhön ja muotoiluprosessiin. Miten suunnittelemme jätteet ja päästöt pois? Miten pidämme materiaalit kierrossa korkea-arvoisina? Miten vahvistamme luonnon ekosysteemejä muotoilun avulla?

  • Asiakasrajapinta, brändi ja markkinointiviestintä: Mitkä ovat brändin kulmakivet? Onko liittymäpintaa kiertotalouteen jo olemassa? Millä perusteilla asiakkaat valitsevat yrityksenne? Miten kiertotalousnäkökulmat voisivat lisätä yrityksen houkuttelevuutta?

  • Henkilökunnan osaaminen ja sisäinen organisoituminen: Mitkä ovat vahvuudet ja heikkoudet kiertotalouden näkökulmasta? Mahdollistaako nykyinen osaaminen esimerkiksi siirtymisen tuotteen myymisestä palveluiden tarjoamiseen? Taipuvatko tiimien kokoonpanot ja osastot kiertotalouden toimintamalliin?

Hyvä nyrkkisääntö on: jos tiedätte jo tavoitetta asetettaessa, miten siihen päästään, tavoite ei ole riittävän iso ja inspiroiva. Luokaa ison tavoitteen lisäksi polku eli strategia tai tiekartta kohti tavoitetta. Minkä tulee muuttua yllä mainituilla osa-alueilla siten, että teillä on voittava strategia jo jalkautettu, kun koko talouden perusta on muovautunut kiertotalouden mukaiseksi?

Mitkä ovat nopeat ja helposti toteutettavat toimenpiteet? Entä millä toimenpiteillä – esimerkiksi kiertotalouden muotoiluohjeistus luotsaamaan muotoiluprosessia – on suurin vaikutus matkalla kohti kiertotaloutta?

Pure Waste Textiles Oy, tuotteen ympäristövaikutukset

Kannattaa muistaa, että luonto on ratkaissut jo lukuisia haasteita 3,8 miljardin vuoden mittaisen TKI-työn tuloksena. Kiertotalousvoittajia ovat ne, jotka haastavat muotoiluprosessiaan koko ajan oppien ja linjaten sitä yhä enemmän luonnon prosessien mukaiseksi.

Kiertotalousperusteisen muotoilun osaamistaso

Design Forum Finlandin teetti loppuvuodesta 2023 tutkimuksen luovien alojen circular designin eli kiertotalousperusteisen muotoilun osaamisen tasosta. Tutkimuksessa haastateltiin kahtasataa tuote- ja palvelukehittämisen ammattilaista niin suunnittelutoimistoissa kuin yrityksissä.

Tutkimus osoitti, että vaikka kiinnostus kestävämpään suunnitteluun ja kiertotalouteen on suurta, osaamisen taso on vielä matala. Lue lisää ja lataa Kiertotalousperusteisen muotoilun osaamistaso -tutkimus. Tutkimuksen pohjalta on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden aikana kaikille avoin verkkokurssi kiertotalousperusteisesta muotoilusta.

Hae kumppania kehitystyöhösi!

Jäsenistämme löydät yhteistyökumppanin liiketoimintasi kehittämisen tueksi.