EcoDesign Circle

EcoDesign Circle oli Itämeren maiden yhteinen, muotoilua, kiertotaloutta ja kestävää kehitystä yhdistävä hanke. Se koostui kahdesta eri projektista ja niiden toimijoista. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta kiertotalouden mukaisesta muotoilusta sekä soveltaa sitä käytännössä Itämeren alueen maissa.

Taustaa

Hankkeeseen osallistui yhteensä kahdeksan muotoiluorganisaatiota, viranomaista ja muotoilualan toimijaa kuudesta eri maasta. Projektit toteutettiin vuosina 2016–2021 ja niiden yhteenlaskettu budjetti oli 2,7 M €. Projektit saivat osarahoituksen Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta. Molempien projektien pääpartnerina toimi Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt UBA.

Ymmärrystä ja valmiuksia

EcoDesign Circlen ensimmäisessä vaiheessa kasvatettiin muotoilijoiden ja muotoiluorganisaatioiden ymmärrystä ekologisesta tuotesuunnittelusta ja kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista. EcoDesign Circle 4.0 -hankkeessa keskityttiin palveluihin: tavoitteena oli lisätä muotoilijoiden ja yritysten valmiuksia kehittää palvelupohjaisia työkaluja ja lähestymistapoja kiertotalouteen. Huomiota kiinnitettiin myös digitalisaatioon, jonka avulla mahdollistetaan esimerkiksi erilaisten palvelualustojen käyttö.

Menetelmiä ja työkaluja

EcoDesign Circle- ja Ecodesign Circle 4.0 -projekteissa kehitettiin menetelmiä ja työkaluja kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien luomiseen suunnitteluvaiheesta alkaen. Projektin työkaluista EcoDesign Learning Factory -työpaja havainnollistaa kiertotalouden mukaisen suunnittelun koko potentiaalia. EcoDesign Audit kartoittaa yrityksen nykytilanteen ja mahdollisuudet kiertotalouden ja muotoilun saralla. Design Forum Finlandin kehittämä EcoDesign Sprint taas auttaa yrityksiä kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa. Kaikissa kehitetyissä metodeissa on olennaista monialaisen tiimin työskentely yhdessä hyödyntäen muotoilun menetelmiä.

Hankkeen verkkosivut

EcoDesign Sprint: How to create circular business?

EcoDesign Sprint is a unique business development and acceleration programme: it is a combination of innovation, practical training and product & service development through circular economy thinking and design methods.

Saija Malila

Projektipäällikkö: Circular Design, palvelumuotoilija

044 727 2280

EcoDesign Circle -perushanke

EcoDesign Circle -perushanke (2016–2019), jossa kehitettiin kiertotaloutta ja siihen liittyvää yritys-, tutkimus- ja koulutustoimintaa muotoilun keinoin.

EcoDesign Circle 4.0

EcoDesign Circle 4.0 -hankkeen (2019–2021) tavoitteena oli lisätä muotoilijoiden ja yritysten valmiuksia kehittää palvelupohjaisia työkaluja ja lähestymistapoja kiertotalouteen.